Töökeskkonnaspetsialisti teenused

OÜ Mediserv pakub ettevõtetele töökeskkonnaspetsialisti teenust. Teenustööde loetelu:

1) Kliendi esindamine Tööinspektsioonis tööohutuse küsimustes;

2) Kliendi tööohutuse üldine korraldamine:

- töökeskkonnavolinike valimine, koolituse organiseerimine ning tööülesannete jagamise läbi viimine;

- esmaabiandjate määramises osalemine, vajadusel koolituse organiseerimine ning tööülesannete jagamise käskkirja koostamine;

- töökeskkonna nõukogu töös osalemine ning töökeskkonna nõukogu töö dokumenteerimine- protokollimine;

- aastaaruande koostamine ning esitamine tööinspektsioonile;

3) Riskianalüüs. Vajadusel olemasoleva töökeskkonna riskianalüüsi ajakohastamine või uue koostamine. Kemikaalide olemasolul eraldi kemikaalide riskianalüüsi koostamine.

4) Toetudes riskianalüüsi tulemustele kirjaliku tegevuskava koostamine. Tegevuskava elluviimise kaasaaitamine ja tulemuste kontrollimine. Riskianalüüsi täiendamine vastavalt tegevuskava täitmise etappidele.

5) Sisekontrolli korra koostamine, täpsete vastutusalade  inimeste vahel määramisega ja selle reaalselt ellu viimine. Süstemaatiline töökohtade vaatus ning sisekontrolli läbiviimine.

6) Töökorralduse reeglite ja tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine: ohutusjuhendid (ka. seadmetele ja töövahenditele), töötajate juhendamiste ja täiendjuhendamiste kaardid. Ettevõtte juhtkonna ja töötajate nõustamine ettevõttes esinevate töötajate tervist kahjustada võivate tegurite osas.

7)  Tervisekontrolli korra koostamine. Kliendi nõustamine töötajate tervisekontrolli korraldamisel. „Tööõnnetuste ja Kutsehaigestumiste uurimise korra“ koostamine, kus määratud täpselt inimeste vahel ära vastutusalad ning selle reaalselt ellu viimine. Tööõnnetuste uurimistoimikute koostamine.

8) Isikukaitsevahendite kasutamise reeglite koostamine. Isikukaitsevahendite kasutamise korra kinnitamine, isikukaitsevahendite arvestuskaartide koostamine. 

9) Ettevõtte külastamine vastavalt kokkuleppele.